Մաքսային իրավունք

  • Մաքսային օրենսդրության և/կամ մաքսային մարմինների որոշումների (վարչական ակտերի) վերաբերյալ խորհրդատվություն՝ անվճար։
  • Մաքսային մարմինների գործողությունների, անգործությունների և որոշումների բողոքարկում վերադասության կարգով՝ սկսած 50․000 ՀՀ դրամից։
  • Մաքսային գործերով վարչական լսումներին (նիստերին) մասնակցություն` սկսած 30․000 ՀՀ դրամից։
  • Ներկայացուցչություն մաքսային մարմիններում (մաքսային ձևակերպման ուղեկցում)՝ սկսած 30․000 ՀՀ դրամից։
  • Մաքսային մարմիններին ուղղված դիմումների կամ գրությունների (հարցումների) կազմում՝ սկսած 30.000 դրամից:
  • Մաքսային իրավունքին վերաբերվող դատական գործերի վարում` սկսած 300.000 ՀՀ դրամից։
  • Գնալ հետ